Meteen naar de inhoud

Petitie voor een Duurzaam en Eerlijk Castricum

Transitie Castricum organiseert samen met Extinction Rebellion Castricum een petitie aan onze lokale bestuurders om te pleiten voor een duurzame en eerlijke samenleving.

De coronacrisis raakt ons Castricummers allemaal. In de eerste plaats natuurlijk de getroffenen zelf en hun naasten, maar ook de zorgverleners die ongelooflijk hard werken, onze lokale ondernemers voor wie het in sommige gevallen op een drama uitloopt, de burgers die hun leven drastisch moeten omgooien en het openbaar bestuur dat onder grote druk besluiten moet nemen en de regels moet handhaven. Het laat zien hoe kwetsbaar we zijn, maar ook hoe groot de saamhorigheid is als het erop aankomt. We zien ook dat er minder vliegtuigen overvliegen, dat ouders en kinderen weer meer tijd met elkaar doorbrengen, verlangen weer naar echt contact en we erkennen de echte essentiële beroepen in onze samenleving. En we zien tot slot dat de overheid ingrijpende maatregelen durft door te voeren als de nood hoog is.

Door COVID-19 zijn de klimaatcrisis en ecologische crisis op de achtergrond geraakt. Maar verdwenen zijn ze allerminst. Het systeem van fossiele brandstoffen en uitputting van de Aarde en haar bewoners voor economisch gewin is gewoon niet langer houdbaar. We bevinden ons op een doodlopende weg. We kunnen het herstel van deze crisis én alles wat er nu op ons afkomt niet afwentelen op de volgende generaties.

We vragen niks uitzonderlijks: van onze overheid mogen we minimaal verwachten dat zij zorgt voor een veilige en duurzame wereld.

De tekst van de petitie:

Wij vragen het gemeentebestuur van Castricum om nu geen stap terug te zetten naar “business as usual”, maar een stap vooruit naar een duurzame een eerlijke samenleving.

We vragen het volgende:

1.         Volg de wetenschap over klimaatverandering en ecologie. Erken dat de aarde zich in een ongekende crisis bevindt en dat de grenzen aan wat onze planeet aankan, zijn bereikt of ver overschreden. Roep de klimaatcrisis uit.

2.         Maak haast met de energietransitie. Pak de transitie op dezelfde grootschalige manier aan als de coronamaatregelen en haal de datum waarop Castricum CO2-neutraal moet zijn zover mogelijk naar voren. Zorg dat dit op een rechtvaardige manier gebeurt, waarbij de vervuiler betaalt en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

3.         Hanteer bij beleidsbeslissingen het concept van de zogenaamde ‘donuteconomie’. Dat houdt in dat er enerzijds wordt gezorgd dat er een sociaal minimumniveau is voor bestaan voor alle mensen en dat anderzijds de planetaire grenzen op het gebied van grondstoffengebruik, CO2-uitstoot, etc. niet verder worden overschreden.

4.         Stimuleer, nog meer dan nu al gebeurt, lokale ondernemers en het lokale product. Niets mooier, duurzamer en gezonder dan een lokale economie waarin mensen kopen wat hier door hun dorpsgenoten gemaakt en aangeboden wordt.

5.         Geef voorrang aan het behoud en herstel van natuur en biodiversiteit, zodat de Castricummers en onze bezoekers kunnen blijven genieten van onze prachtige omgeving en natuur.

Zo krijgen we een gezonde leefomgeving die recht doet aan de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Zo leggen we de rekening van deze crisis niet neer bij de volgende generatie en ontstaat er ruimte om weer écht vooruit te kijken. 

Van een overheid mogen we minimaal verwachten dat zij zorgt voor een veilige en duurzame wereld. Op onze steun daarbij kan de gemeente rekenen!

De tijd om te handelen is nu. U heeft laten zien dat u het kunt.


Wat kunnen we doen vanuit Transitie Castricum?

Vanuit Transitie Castricum blijven we niet als de spreekwoordelijke beste stuurlui aan wal staan. We hebben veel te bieden en denken graag mee over slimme experimenten, hieronder alvast een greep uit de ideeën waar we vanuit Transitie Castricum al mee bezig zijn.

1. Energie

In Castricum is CALorie Energie actief op het gebied van duurzame energievoorziening en energiebesparing. Door in te zetten op lokale ontwikkelingen met lokale ondernemers kunnen we de energievoorziening duurzaam inrichten en gelijktijdig de afhankelijkheid van fossiele energie van ver weg verminderen en ook nog de lokale economie versterken door intensief samen te werken met lokale partijen.

Naast het opwekken van energie is ook het besparen van energie van groot belang. Als we minder energie verspillen, hoeven we die energie ook niet op te wekken. Het isoleren van woningen, het terugdringen van stroomverspilling, hergebruiken in plaats van weggooien, … Er zijn mogelijkheden genoeg.

2. Lokale economie

We doen natuurlijk al mee aan een experiment op het gebied van een lokale ruileconomie met LETSA. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden experimenten met lokaal geld plaats die ook kunnen bijdragen aan versterking van de lokale economie voor zowel burgers als ondernemers. Het is echter belangrijk voor de levensvatbaarheid van lokaal geld dat er voldoende partijen aansluiten, zodat ook lokale keten ontstaan.

De gemeente zou de circulatie van lokaal geld enorm kunnen bevorderen door gemeentelijke geldstromen hier deels in op te nemen. Denk aan bepaalde gemeentelijk belastingen of leges die met lokaal geld betaald kunnen worden. Tegelijk zou de gemeente subsidies of bepaalde toeslagen in lokaal geld kunnen uitgeven.

3. Vervoer en transport

Binnen Castricum zijn een kleine dertig deelauto’s beschikbaar. Deze auto’s van particulieren zijn te huur. Zo verminderen we het autobezit in ons dorp en gebruiken we de beschikbare auto’s effectiever. De voordelen zijn groot. Er is minder parkeerdruk, je deelt autokosten en er zit zelfs een sociale component aan. Er wordt gewerkt aan meer projecten met deelauto’s. Denk daarbij ook aan een burgerinitiatief op kleine schaal dat versterkt zou kunnen in samenwerking met gemeente en ondernemers (bedrijfswagens in weekenden verhuren?) om zo gezamenlijk kosten te drukken en tegelijk toegang tot voldoende vervoersmiddelen te garanderen.

4. Leefbaar en groen

Er zijn veel ingrepen in het groen domein die door de gemeente in samenwerking met burgers en ondernemers kunnen worden opgepakt. Denk aan projecten van Bijzzzaak in Castricum of de kruidenheuvel op Hendriksveld. Zo stimuleren we vanuit Transitie Castricum actief de biodiversiteit én eetbaarheid van het openbaar groen. Samen kunnen we nog veel meer organiseren. Ingrepen die bijdragen aan leefbaarheid van buurten en gelijktijdig adaptief zijn bij de aankomende klimaatcrisis. Acties als operatie steenbreek helpen klimaatadaptie: meer groen reduceert hitte en vormt een goede waterbuffer. En een vergroening van de Castricummer Werf biedt ook ondernemers ruimte hier een bijdrage te leveren.

5. Eerlijk

Een crisisbeleid heeft oog voor een goede en eerlijke verdeling van lasten. Castricummers rond – of zelfs onder – het sociaal minimum moeten extra bijgestaan worden. Er zijn veel initiatieven die hier een kleine of grote bijdragen aan leveren. Van Repair Café tot “gratis af te halen”. We organiseren hopelijk binnenkort weer het Soep Café in de Tuin van Kapitein Rommel.

Vanuit de gemeente zou hulp bij onderlinge afstemming en coördinatie een rol kunnen spelen om zorg, burgerinitiatieven en sociale ondernemingen maximaal te laten samenwerken. Door beter te sturen op meervoudige gebruik van waarde kunnen we de komende crises beter opvangen.

Het is niet radicaal

Op veel beleidsterreinen bestaan ideeën van burgers en ondernemers. Ideeën die voor Corona wellicht experimenteel of radicaal leken, maar dat met de inzichten van nu misschien niet meer zijn. Het verzamelen van al deze ideeën en het uitwerken naar experimenten kunnen we gezamenlijk oppakken.