Meteen naar de inhoud

Burgerinitiatieven (na de DrEaMOCRATIE)

In het TT Café van afgelopen 2 maart hebben we gedroomd over nieuwe vormen van democratie. Veel mooie dromen kwamen voorbij:

 • een democratie waarin het niet gaat om het recht van de sterkste, maar om aandacht voor de zwakkere;
 • een democratie van ontmoetingen met elkaar, in gesprek zijn met elkaar;
 • geen politiek maar samenwerken en zoeken naar coöperatieve mogelijkheden, ook voor ondernemen in de gemeente;
 • het ontwikkelen van democratische vaardigheden en kennis van onze inrichting van de democratie;
 • meer doen met feiten, de feiten laten spreken én mensen aanspreken op uitspraken die feitelijk onjuist zijn.

We hebben gemerkt dat woorden belangrijk zijn. We hebben die avond van een enkel aanwezig raadslid ook belangrijke inzichten gekregen in de rol die burgers kunnen uitoefenen op ons lokale bestuur.

Invloed als burger

Hieronder een lange lijst met allerlei mogelijkheden die we als burger hebben om invloed uit te oefenen op lokaal bestuur, buiten de verkiezingen om.

Maak gebruik van de links naar de gemeentelijke website waar je meer informatie kan vinden. In het algemeen geld dat de griffie je kan helpen om een idee of onderwerp op de juiste wijze voor te dragen. Je kunt ze bereiken via raadsgriffie@castricum.nl of via telefoonnrs.: 088-9097014 of 088-9097015. Dan krijg je mevrouw Hornstra of Slootweg aan de lijn.

De mogelijkheden om bestaande plannen bij te sturen

 1. Spreken bij informatieavonden; Burgers kunnen aanschuiven aan de raadstafel en meepraten over het onderwerp dat gepresenteerd wordt. Er geldt hierbij geen tijdslimiet. Dit zouden we vanuit TT Castricum kunnen inzetten om onderwerpen die ons na aan het hart liggen eerst voor te leggen via een nieuwsbrief om zo te inventariseren wat wij hier als transitiegemeenschap van vinden.
 2. Inspreken bij commissievergaderingen  (commissie heet nu nog carrousel, na de verkiezingen verandert de naam); Burgers kunnen hun mening geven over een onderwerp waar de raad over in debat zal gaan. De burgers krijgen 5 minuten aan het begin van de vergadering om hun punten duidelijk te maken. De opzet van deze vergaderingen gaat waarschijnlijk veranderen na de verkiezingen. Het is dan de bedoeling dat de insprekers na hun spreekbeurt mee blijven praten/discussiëren in de commissie als zij dit willen. De nieuwe raad moet hierover nog een besluit nemen.
 3. Een email of brief sturen naar de raad;  Op deze manier kun je vragen stellen of voorstellen doen. De raad beslist hoe de brief wordt afgehandeld. Individuele fracties kunnen er ook zelf iets mee doen. Je kunt dus ook de brief sturen aan de fractie waar je bijvoorbeeld op hebt gestemd. Ook deze mogelijkheid zouden we vanuit TT Castricum eenvoudig kunnen inzetten. Denk bijvoorbeeld aan onze open brief over vuurwerk.

Mogelijkheden om nieuwe ideeën aan te dragen

 1. Het Raadsspreekuur; Iedere twee weken houdt de raad een raadsspreekuur op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Daar is plaats voor 3 (groepen) inwoners die ervaringen of ideeën die ze hebben met de raad willen delen. Dat is handig want dan hoeven ze niet alle fracties afzonderlijk af. Het is niet altijd duidelijk of de raadsleden er iets mee/aan kunnen doen, maar dat blijkt dan uit het gesprek. Je kunt je opgeven bij de griffie. Dit kan tot de donderdag voor het spreekuur tot 12.00 uur. Hier kunnen we bijvoorbeeld vanuit TT Castricum ideeën polsen bij verschillende raadsleden.
 2. Het Burgerinitiatief; iedere burger van 16 jaar en ouder kan in Castricum kan een burgerinitiatief indienen, waar de raad dan over zal stemmen. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Het mag echter niet gaan over een onderwerp waar de raad recent al over heeft besloten en het moet wel gaan over een onderwerp waar de raad wat over te zeggen heeft.
 3. Het Referendum; Inwoners kunnen een verzoek doen om een referendum te houden over een besluit dat binnenkort door de gemeenteraad genomen gaat worden. Het verzoek moet uiterlijk een week voor de plenaire besluitvorming worden ingediend en moet ondersteund worden door ten minste 370 handtekeningen van kiesgerechtigden.
 4. Uitdagingsrecht (zie de motie in de deze link. De motie is nog niet opgepakt, omdat het college heeft beloofd dit op te pakken); Als je als burger denkt dat je een gemeentelijke taak beter en voor dezelfde kosten of voordeliger kan uitvoeren dan de gemeente, dan mag je daarover in gesprek met het college en de ambtenaren. Je moet daarvoor het draagvlak van de belanghebbenden hebben en kunnen aantonen dat je ter zake kundig bent en dat je het meerdere jaren vol gaat houden. Dit recht staat echter nog in de kinderschoenen, en heeft vooralsnog vooral betrekking op het sociaal domein. We zouden bijvoorbeeld een burgerinitiatief kunnen starten om dit ook voor het groendomein te kunnen laten gelden.
 5. Je kunt altijd ook afzonderlijke fracties of raadsleden benaderen als je van gedachten wilt wisselen over te nemen besluiten of als je vind dat die fractie iets moet agenderen.

We kunnen af en toe in het TT Café terugkomen op deze mogelijkheden en onderzoeken of we hier invulling aan kunnen geven aan de hand van concrete thema’s waar we op dat moment mee bezig zijn.